Bezwaar tegen heffing ongegrond

Stan Baggen, advocaat en partner bij NGNB Advocaten, roept woningcorporaties op bezwaar te maken tegen de opgelegde heffing bijzondere projectsteun 2008 (FD, 25 oktober). Dat is een onverstandig advies dat juridisch op drijfzand is gebaseerd.De Woningwet schrijft voor dat de begroting 2008 van het fonds op 1 november 2007 moet zijn vastgesteld en de beleidsregels 2008 uiterlijk 1 december 2007 moeten zijn bepaald. Dat is beide gebeurd, zij het dat daarin nog niet werd uitgegaan van de heffing bijzondere projectsteun over 2008.

Het (enige) argument van Baggen voor de stelling dat de opgelegde heffing bijzondere projectsteun in strijd zou zijn met de wet, is de opvatting dat de Woningwet uitsluit dat een later tot stand gekomen wijziging van de begroting respectievelijk van de beleidsregels betrekking heeft op de heffing. Dat is echter geenszins het geval. Nergens in de Woningwet wordt die koppeling gelegd. De verplichte goedkeuring door de minister van de door het fonds bepaalde hoogte van de bijdrageheffing, alsook de goedkeuring door de minister van de begroting van het fonds worden in de Woningwet nergens aan een termijn gebonden. Ook wordt nergens uitgesloten dat de minister een voorbehoud bij de begrotingsgoedkeuring maakt: minister Vogelaar heeft door het voorbehoud in feite nooit goedkeuring verleend aan het onderdeel van de oorspronkelijke begroting waarin niet werd voorzien in een heffing. De gewijzigde begroting is inmiddels door de minister goedgekeurd.
De heffing Vogelaar is niet in strijd met de wet. Een oproep tot bezwaar maken is ongefundeerd.

Jan van der Moolen is algemeen directeur Centraal Fonds Volkshuisvesting.