Heffing Vogelaar in strijd met wet

Geldgebrek door de kredietcrisis en een opeenstapeling van overheidsmaatregelen dreigen de woningproductie te ondermijnen. Een van die maatregelen is een heffing van € 75 mln die minister Vogelaar dit jaar aan woningcorporaties wil opleggen. Mogelijk vormt de kredietcrisis aanleiding om die fel bekritiseerde heffing achterwege te laten. Maar als de minister doorzet lijken corporaties zich in ieder geval tegen de heffing over 2008 succesvol te kunnen verzetten. De aanpassing van het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (BCFV) en de beleidsregels van dat Centraal Fonds, zijn onvoldoende om die heffing dit jaar mogelijk te maken.
Uit de goedgekeurde begroting van het Centraal Fonds volgt dat er in 2008 geen heffing verschuldigd is. De op 20 november 2007 gepubliceerde beleidsregels van het Fonds melden dat de berekening van het totaalbedrag aan heffngen bij de vaststelling van de begroting voor dat jaar plaatsvindt. De minister denkt het probleem dat over 2008 geen heffing is opgelegd, te kunnen omzeilen door dit voorschrift uit het BCFV voor 2008 buiten toepassing te verklaren. Maar daarmee zijn de reeds vastgestelde beleidsregel en de begroting van het Centraal Fonds nog niet gewijzigd. De Woningwet bepaalt dat de begroting uiterlijk 1 november en de beleidsregels uiterlijk 1 december van het voorafgaande kalenderjaar vastgesteld moeten zijn. De wijzigingen kunnen daarom geen effect hebben op de al vastgestelde beleidsregels en begroting en kunnen er niet voor zorgen dat het Centraal Fonds nog dit kalenderjaar heffingen mag opleggen.
De minister zegt in een toelichting dat zij in verband met een mogelijke heffing een voorbehoud heeft gemaakt, toen zij de begroting van het Centraal Fonds goedkeurde. Maar ze lijkt niet van plan om de begroting van het Centraal Fonds alsnog af te keuren. Het is ook uiterst twijfelachtig of dat kan, bijna een jaar na goedkeuring en op basis van regelgeving die ten tijde van die goedkeuring nog niet bestond. Het Fonds lijkt in de Woningwet al evenmin een obstakel te zien om zijn beleidsregels voor 2008 nog aan te passen. Alle reden om bezwaar te maken tegen over 2008 opgelegde heffingen.

Stan Baggen