Overheid

Elke onderneming, elke activiteit is onderworpen aan bestuursrechtelijke regels. Regels op grond waarvan de overheid vergunningen verleent, toezicht houdt, handhaaft en sancties oplegt. Al die regels bewaken een algemeen belang: het milieubelang, het belang van een goede ruimtelijke ordening, van veiligheid, van historisch erfgoed, en het belang van de naleving van de regels zelf. Het algemene belang kan voorgaan op een individueel belang, maar in naam van het algemeen belang kan het individuele belang ook weer niet onevenredig worden beperkt. Soms is compensatie, schadevergoeding dan een oplossing.

Het overheidsbestuur is zelf ook gebonden aan regels. Regels die een ordelijke, zorgvuldige en evenwichtige besluitvorming moeten waarborgen: algemene beginselen van behoorlijk bestuur, termijnvoorschriften, openbaarheid.

En dan zijn er nog de regels voor procedures en geschillen tussen overheid en burger/onderneming: het bestuursprocesrecht. Het bestuursprocesrecht regelt ook de procedures voor de bestuursrechters.

Het valt niet mee overeind te blijven te midden van al deze regels, zelfs niet voor professionele partijen, zelfs niet voor de overheid zelf. Wij kennen de weg en bieden ondersteuning. We signaleren de risico’s, zoeken de mogelijkheden en zullen die zo nodig in bestuursrechtelijke procedures bevechten. Wij doen dat met oog voor kosten, haalbaarheid en resultaat voor bedrijven, overheden en burgers.